Regulamin

Przedmiotem niniejszego tekstu jest regulacja warunków korzystania Sklepu internetowego pod nazwą „Jiggashop” pod adresem www.jiggashop.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela sklepu. Każdy Klient z chwilą zakupu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. 

REGULAMIN 

1.Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: 

www.jiggashop.pl

2.Właścicielem Sklepu jest

PPHU GENETIC Małgorzata Gubernat ul. Szwedzka 33 54-401 Wrocław NIP 8942278343 

Regon 932951099 , zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod adresem e-mail: sklepjigga@gmail.com Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań systemowych.6. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta e-mail.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówień dokonuję się na stronie www.jiggashop.pl

. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuję e-mail z informacją o jego przyjęciu.

4. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym wpłaty dotyczącej zamówienia, powiększonej o koszty dostawy.

6. Informacje podane przez klienta wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Klient ma prawo do zmian w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie mailem:

sklepjigga@gmail.com. 

8. 

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

9. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

10. Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

11. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji produktów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest DotPay z siedzibą w Krakowie.

6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”

CZAS REALIZACJI:

1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta

2. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.

3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 5 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi 48h od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia.

5. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską,pocztową oraz za pobraniem.Koszt przesyłki kurierskiej pokrywa klient wg poniższego cennika:* Płatne z góry - 15zł brutto* Płatne przy odbiorze - 20zł brutto .Wysyłka Pocztą Polską 10zł.

REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.).

2. Reklamację należy przesłać na adres:

PPHU GENETIC

Małgorzata Gubernat

ul.Szwedzka 33

54-401 Wrocław

Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji Formularz reklamacji jest dostępny na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu:

sklepjigga@gmail.com. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn.zm.).

2. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. przepisami, dotyczącymi przedsiębiorcy na prawach konsumenta, klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

3. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:

sklepjigga@gmail.com

Małgorzata Gubernat

ul. Szwedzka 33, 54-401 Wrocław

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.4. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Dane osobowe1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia. 

Postanowienia końcowe

1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej jiggashop.pl. 

4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych. 

Polityka COOKIES Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

    do góry
    Sklep jest w trybie podglądu
    Pokaż pełną wersję strony
    Sklep internetowy Shoper Premium